PROJEKT: Podkarpacie stawia na zawodowców

środa, 25 lipca 2012 18:55 Administrator
Drukuj

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt pn.: „Podkarpacie stawia na zawodowców”
numer projektu: WND-POKL.09.02.00-18-001/12

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013W dniu 15 czerwca 2012 r. została podpisana umowa partnerska dotycząca realizacji projektu systemowego pn. Podkarpacie stawia na zawodowców pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Gmina Miasto Rzeszów na realizację projektu pozyskała ponad 9,5 mln zł; w tym wkład własny wyniósł ponad 1,2 mln zl.

Projekt jest realizowany od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.

Obejmuje on wsparciem dwanaście zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w tym naszą szkołę - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rzeszowie

 

Przedmiotem projektu dla Miasta Rzeszowa jest przede wszystkim organizacja praktyk dla ponad 1500 uczniów i staży dla ponad 500 uczniów (w tym praktyk dla 136 uczniów w zawodzie technik ekonomista i 37 uczniów w zawodzie technik handlowiec oraz staży dla 20 uczniów w zawodzie technik ekonomista i 2 uczniów w zawodzie technik handlowiec)

 

Za udział w stażu uczeń otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1000 zł brutto.

Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy zechcą przyjąć uczniów na praktyki i staże, będą mogli złożyć ofertę w drodze zamówienia publicznego. Za przeprowadzenie ponadprogramowych praktyk i staży otrzymają zapłatę. Dzięki udziałowi w realizacji projektu zyskają w przyszłości dobrze wykształconych i przygotowanych do pracy w danym zawodzie pracowników. Tym samym w dalszej perspektywie będą wpływać na kształcenie wykwalifikowanej kadry i na ograniczanie bezrobocia w regionie.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców i pracodawców do wspólnej realizacji projektu oraz wypracowywanie i prezentowanie dobrych praktyk współpracy z Gminą Miasto Rzeszów oraz naszą szkołą.

Projekt obejmie również:

 

Realizacja wyżej wymienionych działań zapewni:

Poprawiony: piątek, 24 sierpnia 2012 21:05